Prezentare


Persoană juridică română, constituită ca organizaţie non-politică, fără scop lucrativ şi având scopuri sociale.


Asociația Opera Teologică Ortodoxă (AOTO) este o asociație, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ (non profit), înființată conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările și completările ulterioare.
 
AOTO își desfășoară activitatea exclusiv ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, potrivit art. 123 și următoarele din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările și completările ulterioare, precum și a statutului propriu al AOTO.
 
Prin Decizia nr. 92/10.09.2014 a Directorului general al ORDA, AOTO a fost avizată și funcționează ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor ale autorilor de opere scrise din domeniul teologic, științific și info-educațional.
 
Scopul AOTO constă în promovarea, dezvoltarea, reprezentarea și protejarea intereselor membrilor săi, precum și exercitarea, în condițiile legii, a gestiunii colective a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise. Obiectul principal de activitate al AOTO este colectarea, încasarea și repartizarea drepturilor patrimoniale de autor cuvenite titularilor de drepturi de autor asupra operelor scrise cu privire la care gestiunea i-a fost încredințată direct ori pentru care gestiunea colectivă este obligatorie, precum și colectarea, încasarea și repartizarea sumelor oricăror domenii de creație sau categorii de titulari de drepturi de autor sau conexe pentru care a fost desemnata drept colector unic prin protocol încheiat cu organismele de gestiune colectivă sau de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. 
 
În vederea realizării obiectului său de activitate, AOTO urmărește și următoarele obiective:
• colectarea și repartizarea drepturilor de autor rezultate din utilizarea operelor scrise, pe baza mandatului acordat de deținătorii acestor drepturi sau în baza contractelor încheiate cu reprezentanții acestora din țară sau din străinătate ori a dispozițiilor legale, în condițiile prevederilor prezentului statut și ale dispozițiilor Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare;
• colectarea și repartizarea drepturilor patrimoniale de autor în domeniul operelor scrise datorate de utilizatori pentru care gestiunea colectivă este obligatorie potrivit legii;
• exercită gestiunea colectivă a drepturilor de autor, în lipsa succesorilor autorilor de operă scrisă, potrivit art. 25 din Legea nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare, repartizarea acestor drepturi efectuându-se conform hotărârii Adunării Generale;
• colectarea și repartizarea drepturilor patrimoniale de autor pentru care gestiunea colectivă este potrivit legii obligatorie, iar asociația este, fie potrivit dispozițiilor legale fie prin desemnare de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, organismul de gestiune colectivă unic colector, căruia îi revine competența gestiunii colective;
• negocierea și urmărirea contractelor de cesiune neexclusivă individuale și generale precum și a autorizațiilor – licență neexclusivă încheiate cu utilizatorii din domeniu;
• colectarea și repartizarea drepturilor de autor datorate titularilor, de către organismele de radiodifuziune și de televiziune pentru utilizarea operelor scrise pentru utilizarea operelor scrise pentru fiecare modalitate de exploatare;
• colectarea și repartizarea drepturilor patrimoniale de autor provenite din exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu, de la distribuitorii prin cablu (societățile de distribuire prin cablu), pentru distribuirea simultană și integrală a programelor TV;
• colectarea și repartizarea drepturilor de autor ce provin din utilizarea și descărcarea de pe internet a operelor scrise ce fac parte din repertoriul Asociației Opera Teologică Ortodoxă;
• colectarea și repartizarea drepturilor patrimoniale de autor provenite din exploatarea operei originale, a dreptului de reproducere (editare) și distribuire, a dreptului de adaptare, transformare și de reprezentare teatrală a operelor scrise din repertoriul protejat;
• colectarea și repartizarea drepturilor patrimoniale de autor provenite din exercitarea dreptului de comunicare către public printr-un procedeu oarecare, altul decât reprezentarea teatrală, precum și de reproducerea prin orice procedeu sau utilizare în scopuri publicitare sau comerciale a operelor din repertoriul protejat ori a unor fragmente din acestea, în orice mod, diferit de scopul pentru care a fost creată;
• colectarea și repartizarea altor drepturi de autor la care sunt îndreptatiți prin lege membrii săi, cum ar fi dreptul la remunerația compensatorie pentru copia privată, dreptul la remunerația echitabilă pentru împrumutul public, etc.;
• asigură gestiunea colectivă a altor drepturi patrimoniale pe bază de convenții sau la solicitarea expresă a unor titulari de drepturi, membrii sau nemembrii ai Asociației ori a reprezentanților legali ai acestora;
• asigură ținerea la zi a documentației privind operele care formează repertoriul protejat inclusiv pentru autorii care nu au succesori;
• solicită informații și documente de la utilizatori, indispensabile pentru determinarea cuantumului remunerațiilor colectate și identificarea beneficiarilor acestora;
• protejează interesele membrilor prin acordarea asistenței juridice în negocierea contractelor cu utilizatorii operelor lor (teatre, edituri, etc.) și prin reprezentarea acestora în cazul procedurilor legale ce privesc obiectul său de activitate;
• elaborează și negociază metodologii pentru domeniul său de activitate, al operelor scrise, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru operele scrise a căror utilizare face imposibilă autorizarea individuală, respectiv în cazul gestiunii colective obligatorii precum și pentru cel al gestiunii colective facultative potrivit legii;
• desfășoară alte activități legale de natură să asigure realizarea scopurilor Asociației în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului statut.
• promovează acțiuni în justiție în vederea recuperării remunerațiilor datorate de utilizatori atât pentru drepturile de autor gestionate pe bază de mandat direct acordat de titularii de drepturi cât și pentru drepturi de autor a căror gestiune colectivă este obligatorie potrivit legii;
• încheie orice alte acte juridice pentru realizarea scopului Asociației cu respectarea dispozițiilor legale în materie;
• organizează acțiuni și activități culturale în interesul propriilor membrii pentru promovarea actului de creație.
 
AOTO veghează la respectarea drepturilor morale ale autorilor de operă scrisă, precum și ale celor din alte domenii de creație sau categorii de drepturi de autor conexe.